ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 MEP ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

>>>> คลิก ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านห้อง MEP 2563 <<<<