**อัพเดตรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าเรียนออนไลน์ ** สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

*** สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. 63ส่วนการจัดกลุ่มเพื่อตรวจและส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 18-22 พ.ค. 63 (ตามกำหนดการ) จะมีประกาศเพื่อทราบในภายหลังครับ

New ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

>>> ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563<<<

>>> ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563<<<

>>> ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563<<<

>>> ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563<<<

>>> ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563<<<

>>> ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 <<<

>>> ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 <<<

>>> ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 <<<

>>> ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 <<<

>>> ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 <<<

=========================มัธยมศึกษาปีที่ 1==========================

สมัคร Online
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

>>>ปิดรับสมัคร<<<

รายละเอียด การสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • ห้องทั่วไปภาษาอังกฤษ = เรียนวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
 • ห้องทั่วไปภาษาจีน = เรียนวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน
 • ห้องทั่วไปภาษาญี่ปุ่น = เรียนวิชาเพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น
 • วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ = เรียนวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์
 • ห้อง EIS = จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน 4 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ โดยครูคนไทย ****รายวิชาพื้นฐานเรียนเหมือนกันทุกห้องเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ

=========================มัธยมศึกษาปีที่ 4==========================

สมัคร Online
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>>>ปิดรับสมัคร<<<

รายละเอียด การสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″ (นักเรียนชั้น ม.4 โควตาที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน ” ห้าม ” กรอกใบสมัครแบบออนไลน์เด็ดขาด)

 • ห้องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ = เน้นวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์
 • ห้องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – วิศวกรรม = เน้นวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรม (ฟิสิกส์ , คณิตศาสตร์)
 • ห้องวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี = เน้นวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ และพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ห้องศิลป์ – ภาษาจีน = เน้นภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ห้องศิลป์ – ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น = เลือกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
 • -ห้องศิลป์ – อาชีพ = เลือกเรียนงานข่าวอุตสาหกรรม หรือธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ****รายวิชาพื้นฐานเรียนเหมือนกันทุกห้องเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ