กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางนพรัตน์ ครุฑเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพะเยา บุญเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิตทิยา แสงเชื้อพ่อ
ครู ชำนาญการ
นางสาวภรดา ศิริวงค์มณี
ครู ชำนาญการ
นางสาวศิริพร ปาเชน
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ สุขกำเนิด
ครู ชำนาญการ
นางสาวพรรณี สุขประเสริฐ
ครู
นางสาวมุทิตา อดทน
ครู
นางสาวมณีวรรณ์ แสงลับ
ครู
นายคาวี สุนทรโอวาท
ครู
นายณัฐพงษ์ สัจจารักษ์
ครู
นางสาวศิริวรรณ ตาทิพย์
ครู
นางสาวนิลนิกา แก้วปัญญา
ครู
นายอภิสิทธิ์ ตรีแก้ว
ครู
นายอานนท์ กรุณานนท์
ครู
นางสาวหฤทัย ไชยวงค์
ครู
นางสาวสุธิสา พิลาบ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิสมัย ชัยภูมี
ครูผู้ช่วย

เทคโนโลยี

นางอำพัน สัจกุลชัยเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัมพร สนองจิตเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอำพร โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิรประภา เบ้าสองศรี
ครู ชำนาญการ
นายนที ทวีโรจน์สุพล
ครู
นางสาวปวริศา ภวเจริญผล
ครู
นางสาวศศิวิมล สุทธิสุวรรณ
ครู
นายจิรายุส อรุณเดชาชัย
ครู
นายคณิศร แสนผูก
ครูผู้ช่วย