กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิรพรรณ สระสาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประภาภรณ์ ตีบทะเล
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุจินทรา ปุผมาศ
ครูชำนาญการ
นางสาวกชมน รัตนวราหะ
ครู
นางสาวรติรัตน์ หาญกล้า
ครู
นางสาวอาภากร เสือเนียม
ครู
นางสาวมาลินี เวทวงษ์
ครู
นางสาวภัทร์ธีนันท์ เก่งรัมย์
ครู
นางสาวสุภาวดี โนแก้ว
ครู
นางสาวกาญจน์กนก อึ้งพยัคฆ์เดช
ครู
นางสาววัชรี คชแก้ว
ครู
นางสาวรัตนวดี สารเจริญ
ครู
นางสาวทิพนิภา อรุณวิภาส
ครู
นายจักรพงศ์ เขรัมย์
ครูผู้ช่วย
นางธนานันต์ พงศ์มาศ
นางสาวเจนเจอร์ โลเลต้า วิลลาจ
ครูต่างชาติ
นายBREN GALIA LOBITOS
ครูต่างชาติ
นายPETER NJOROGE MATHENGE
ครูต่างชาติ
นายบัฟโฟ ทวีเน่ ฟิลลิป
ครูต่างชาติ