กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวประเทือง สุขแสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณา ยิ่งดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกษศิรินทร์ ตั่นเล่ง
ครู ชำนาญการ
นางนารี ใจดี
ครูชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ จันทร์กลม
ครู ชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ใจ บรรจงพินิจ
ครู ชำนาญการ
นายเจษฎา มานะสกุลกิจ
ครู
นางสาวภานุมาส ศรีสุวอ
ครู
นางสาวปทุมวดี ขาคำ
ครู
นางเกศริน ผลกล้า
ครู
นางสาวบุษยา เหมือนทิพย์
ครู
นางสาวนันท์นลิน ชูเลิศ
ครูผู้ช่วย