• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 55.jpg
  • 66.jpg
  • 77.jpg
  • 88.jpg
   

สถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

เลขที่  185  หมู่ 3  ตำบลบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130

โทรศัพท์  038 - 602333
 

เนื้อที่

จำนวน 42 ไร่ 3 งาน 7.5 ตารางวา
 

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

คุณสุธรรม  กาญจนกุล และคุณนวลศรี  กาญจนกุล
 

ผู้บริหาร

นางสุมาลี สุขสาร
 

ประเภทโรงเรียน

เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 

ตราประจำโรงเรียน

เป็นรูปวงกลมล้อมรอบอักษรย่อ บ.ก.ว. หอพระของโรงเรียนเปล่งรัศมี ตั้งอยู่บนแถบแพรชื่อโรงเรียน


 

สีประจำโรงเรียน

เหลือง - ดำ
 

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญญา นรานํ รัตนํ (ปัญญาเป็นแก้วอันมีค่าของมนุษย์ )
 

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น บำเพ็ญประโยชน์
 

ประวัติ

        เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านฉาง สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมีเนื้อที่จำนวน 42 ไร่ 3 งาน7.5 ตารางวา

โดยได้รับบริจาคจาก  คุณสุธรรม  กาญจนกุล และคุณนวลศรี  กาญจนกุล

        เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2518 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนโดยให้เปิดมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสหศึกษาจำนวน 1 ห้องเรียน

        ขณะนั้นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนยังไม่เสร็จ จึงได้ขออาศัยสถานที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง   จำนวน 1 ห้องเรียน  เพื่อเป็นสถานที่เรียนไปก่อน

        ขณะเดียวกันหน่วยช่วยเหลือประชาชนจากสนามบินอู่ตะเภาได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ริเริ่มตั้งโรงเรียนสร้างอาคารขึ้น 1 หลังและย้ายมาทำการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2519

        จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยมา

 

   
© เลขที่ 185 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130