ให้นักเรียน ม.4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิมที่ประกาศรายชื่อแล้ว ยืนยันสิทธิ์เรียนต่อโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ทางออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ ให้นัก

Read more