ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวจิรัตติกาจน์ สุรีวรานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคาร 6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา