ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย

ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย ได้แก่ นางอำพัน สัจกุลชัยเลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวจิรัตติกาญขน์ สุรีวรานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวนันทนา ดอกไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายมาโนช บัวกลิ่่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563