การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เป็นประธานดำเนินการจัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ และวันศุกร์ที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา