นิทรรศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ จัดนิทรรศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
– ฉายภาพยนตร์วิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้
– ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
– อุปกรณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
– การอบรมหุ่นยนต์ (เฉพาะโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม)