ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแนะนำนโยบายและรองผู้อำนววยการทั้ง 4 ฝ่าย รวมถึงรายงานการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และเพื่อให้ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนร่วมกันต่อไป
และผอ.กฤติกา เบญจมาลา มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง