คณะครูและนักเรียน บกว. ร่วมงานเปิดบ้านเทคนิคสัตหีบ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 งานแนะแนว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ได้ดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์เส้นทางสายอาชีพ…สู่ EEC โดยนำนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพจริงของการเรียนการสอนด้านสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ EEC และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง และเป็นแรงบันดาลใจสู่การเรียนหรือเลือกประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนมีทักษะเกี่ยวกับสายอาชีพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้