สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง