พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีของแผ่นดิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีของแผ่นดิน ณ หน้าเสาธงโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา