มอบทุนเด็กจิตสาธารณะของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับ นายอรรถวิท พวงอ้อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 นักเรียนดีเด่น มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ