มอบทุนเสมอภาค ประจำปีการศึกษา 2563

นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2563 ณ โสตทัศนอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา