ติดตาม ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ ในเขตอำเภอบ้านฉาง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 พสน.โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ร่วมกับหน่อวยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติงาน ติดตาม ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ ในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง