จัดทำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7-8 เมษายน 2564 กลุ่มแผนงาน กลุ่มบริหารงบประประมาณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2564 และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 130 คน โดยมีนางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลกล่าวรายงานการดำเนินงานต่อ นางกฤติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ซึ่งเป็นประธาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา