การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยยึดหลักปฏิบัติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัย คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เว้นระยะห่าง ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา