ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 5/2564

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 5/2564 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้หลักปฏิบัติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19