ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ในวาระครบเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๔

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความรัก ความผูกพันที่มีต่อ คุณครูพัชราภรณ์ เอี่ยมละออง และ คุณครูสุนันทา วิมลรัตน์ ในวาระครบเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๔