รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ทั่วไป / ม.1 MEP และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

? รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2565

ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครเรียนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถสแกน QR Code เข้าไลน์กลุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร


? รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (MEP) ประจำปี 2565

สอบวันอาทิตย์ ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
– สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. (หากมาช้าเกินเวลา ๐๙.๓๐ น. จะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบ)
– สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

หมายเหตุ

  • อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ให้นักเรียนจัดเตรียมมาเอง
  • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนจนกว่าจะสอบสัมภาษณ์เสร็จ
  • ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียน
  • ในวันสอบทางโรงเรียนจะบริการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบ (ไม่เกินเวลา ๐๘.๔๕ น.)

? รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2565

ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครเรียนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถสแกน QR Code เข้าไลน์กลุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร