ด้วยโรงเรียน ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในวันที่ 23-25 พ.ย. 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

🎯ด้วยโรงเรียน ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในวันที่ 23-25 พ.ย. 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

📝การจัดการเรียนการสอน

  1. ให้คณะครู สอน online โดยให้ครูผู้สอนจัดเตรียม ลิงค์กลุ่ม/ห้อง ของแต่ละวิชา ส่งให้ ครูที่ปรึกษา เพื่อให้ครูที่ปรึกษาส่งลิงค์ ให้กับนักเรียนในแต่ละห้องต่อไป
  2. รายงานการสอน ในโปรแกรม ก่อนเวลา 18:00 น. ของทุกวันที่ทำการสอน
  3. ในส่วนของการซ่อม 0 ร ให้ดำเนินการตามปกติ
  4. งานติว TCAS ของนักเรียน ม. 6 ใให้ดำเนินการตามปกติ

📝กิจกรรมกลุ่มย่อย/การจัดค่าย/การติว
จัดตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

🏫และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 28 พ.ย. 2565

ขอบคุณคณะครูทุกท่าน