26-27 พ.ย.65 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จัดกิจกรรมติว TGAT เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่จะนำไปใช้ในการสอบเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ

26-27 พ.ย.65 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จัดกิจกรรมติว TGAT เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่จะนำไปใช้ในการสอบเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ