ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Mini English Program)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖