มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม คอมพิวเตอร์ 62

ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบใบประกาศนียบัตรตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ และระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติได้รับรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
นายชินวัตร เทียวสันเทียะ
นายสถาปวิทย์ วงศ์โกศลจิต

นายพิสิษฐ์ เปรื่องปราชญ์
นางสาววริชมัย เต็มสมุทร
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ

นางสาวนงนภัส สันธิจักร
นางสาวภัคจิรา ศิริเมฆา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ

>>>>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<<<<< (เปิดหน้าต่างใหม่)">>>>>>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<<<<<