โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน Online ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563

ติดต่อเพิ่มเติม

038-605228 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

061-9806978 คุณครูบัวหลัน กั๊กสูงเนิน

097-3601341 คุณครูวีระพล วงศ์ประชุม