กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสุนันทา วิมลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพีระ อานมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตตานันท์ ทองคำ
ครู
นายภูมินทร์ การุญ
ครู
นางสาวปนัดดา ภางาม
ครูผู้ช่วย
นายสามารถ มากมี
ครูผู้ช่วย