กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์
ครูชำนาญการ
นายภูมินทร์ การุญ
ครู
นางสาวปนัดดา สอนดี
ครู
นายสามารถ มากมี
ครู
นางสาววิภา จันทร์นิล
ครูผู้ช่วย
นางสาวภัคจิรา นรสาร
ครูผู้ช่วย
นายอิศราลักษณ์ ยาลจิตร
ครูผู้ช่วย
นายเจษฎา จาตัน
ครูผู้ช่วย