กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภูมินทร์ การุญ
ครู
นางสาวปนัดดา ภางาม
ครู
นายสามารถ มากมี
ครู
นางสาววิภา จันทร์นิล
ครูผู้ช่วย