วิสัยทัศ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ภาษาดี เทคโนโลยีเด่น  เน้นคุณธรรม  นวัตกรรมก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ปรัชญาโรงเรียน

ปัญฺญา นรานัง รัตตะนัง  แปลว่า   ปัญญาเป็นแก้วอันมีค่าของมนุษย์