วิสัยทัศ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

   “ภาษาดี  เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง”

ปรัชญาโรงเรียน

   ปัญญา นรานํ รัตนํ (ปัญญาเป็นแก้วอันมีค่าของมนุษย์)