กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางศิรประภา เรืองเศรษฐี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภัสณัฐ กุตะวัน
ชำนาญการ
นายสมยศ เทียมเพื่อน
ครู
นางสาวศิรินภา ขำนิคม
ครู
นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าว
ครู
นางสาวคนึงนิจ พลเสนา
ครู
นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า
ครู
นายเธียรธิติ คำเนื้องาม
ครู
นายวีระพล วงศ์ประชุม
ครู
นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อน
ครู
นายธนากร รัตนศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวแคทรียา คงพิศ
ครูผู้ช่วย