กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมละออง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิรประภา เรืองเศรษฐี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน
ครู
นายสมยศ เทียมเพื่อน
ครู
นางสาวศิรินภา ขำนิคม
ครู
นายพสิษฐ์ ด้านเนาลา
ครู
นายประจวบ แถลงศรี
ครู
นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าว
ครู
นางสาวคนึงนิจ พลเสนา
ครู
นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า
ครู
นายเธียรธิติ คำเนื้องาม
ครู
นายวีระพล วงศ์ประชุม
ครู
นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม
ครู
นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อน
ครูผู้ช่วย
นางสาวสมฤดี พละศักดิ์
ครู (อัตราจ้าง)