กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวศิรินภา ขำนิคม
ครู
นางศิรประภา เรืองเศรษฐี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธารทิพย์ อุปะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภัสณัฐ กุตะวัน
ชำนาญการ
นางชญาภา บุญเลิศปฐวี
ครูชำนาญการ
นายสมยศ เทียมเพื่อน
ครู
นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าว
ครู
นางสาวคนึงนิจ พลเสนา
ครู
นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า
ครู
นายเธียรธิติ คำเนื้องาม
ครู
นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อน
ครู
นายธนากร รัตนศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุพิชฌาย์ เลิศสกุลภักดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาจรีย์ สุขเขียว
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฏฐณิชา คงศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจิราธร สุขใจ
ครูอัตราจ้าง