คณะผู้บริหาร

นางกฤตติกา เบญจมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอำพัน สัจกุลชัยเลิศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นายมาโนช บัวกลิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวนันทนา ดอกไม้
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล