กลุ่มสาระพละศึกษา

นายวัฒนชัย ชำนาญชานันท์
ครู ชำนาญการ
นายอัครวุฒิ อมรวุฒิพงศ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวรัตติกาล จูมจันทา
ครู
นางสาวทยากร งามน้อย
ครู
นายวันชนะ คงรอด
ครู
นายอิสระ ทุยเวียง
ครู