กลุ่มสาระพละศึกษา

นายอิสระ ทุยเวียง
ครู
นายอัครวุฒิ อมรวุฒิพงศ์
ครู ชำนาญการ
นายนฤชล อรชร
ครูผู้ช่วย
นางสาวขวัญฤดี คงขาว
ครูผู้ช่วย
นายสมภาร โคตรภูธร
พนักงานราชการ
นายปณิธาน รัตนน้อย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมนธิดา แถวโชติ
ครูอัตราจ้าง