กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวกุลญากร บุญยืน
ครูชำนาญการ
นางดวงใจ เสนพลกรัง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกุสุมา เพ็ชรพิมาย
ครูชำนาญการ
นางวารุณี ประสาโท
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอลงกรณ์ อยู่เจริญ
ครูชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา ดาวสื่อ
ครู
นางสาวพนิดา เกตุชาติ
ครู
นางสาวธนิกานต์ ตาแสง
ครู
นางสาวจิราพร จันธิมา
ครู
นางสาวสายธาร จันทร์สิงห์
ครู
นางสาวกัลยา ป้องชนะ
ครู
นางสาววิไลวรรณ ดวนจันทึก
ครูผู้ช่วย
นางสาวสิริกุล ขัตบุญเรือง
ครูผู้ช่วย
นางสาวประภาลักษณ์ ลังกา
ครูผู้ช่วย
นายวัฒนพงศ์ อันทะสา
ครูผู้ช่วย