กลุ่มสาระดนตรีและนาฏศิลป์

นางสุมารินทร์ ยามสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจักรี ถิ่นพุดซา
ครู ชำนาญการ
นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์
ครู ชำนาญการ
นายรัตนชัย จันทร์ศิริ
ครู
นายคุณากร พงษ์ษา
ครู
นางสาวดลหทัย สมบัติหิรัญวงศ์
ครู
นางสาวถมทอง อดทน
ครู
นางสาวเกวรินทร์ วรรณวิจิตร
ครูอัตราจ้าง