กลุ่มสาระดนตรีและนาฏศิลป์

นางสุมารินทร์ ยามสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจักรี ถิ่นพุดซา
ครู ชำนาญการ
นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวกัลยา ชัยปฏิวัติ
ครู
นายรัตนชัย จันทร์ศิริ
ครู
นายคุณากร พงษ์ษา
ครู
นางสาวดลหทัย สมบัติหิรัญวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวเกวรินทร์ วรรณวิจิตร
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวลดาวรรณ ศรีศักดิ์
อื่นๆ