กลุ่มสาระภาษาไทย

นางเกษศิรินทร์ ตั่นเล่ง
ครู ชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ จันทร์กลม
ครูชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ใจ บรรจพินิจ
ครูชำนาญการ
นายเจษฎา มานะสกุลกิจ
ครู
นางเกศริน ผลกล้า
ครูชำนาญการ
นางสาวปทุมวดี ขาคำ
ครู
นางสาวนันท์นลิน ชูเลิศ
ครู
นายนรินทร์ มูลพิมาย
ครู
นางสาวอฐิษฐาน ธรรมทินโน
ครูผู้ช่วย
นางสาวหทัยทิพย์ บุญเต็ม
ครูผู้ช่วย
นางสาวกฤษณา บุตรศรีภูมิ
ครูผู้ช่วย
นางสาววรางคนา คำสอน
ครูอัตราจ้าง