กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวรรณา ยิ่งดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกษศิรินทร์ ตั่นเล่ง
ครู ชำนาญการ
นางนารี ใจดี
ครูชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ จันทร์กลม
ครูชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ใจ บรรจพินิจ
ครูชำนาญการ
นายเจษฎา มานะสกุลกิจ
ครู
นางสาวภานุมาส ศรีสุวอ
ครู
นางสาวปทุมวดี ขาคำ
ครู
นางเกศริน ผลกล้า
ครู
นางสาวบุษยา เหมือนทิพย์
ครู
นางสาวนันท์นลิน ชูเลิศ
ครูผู้ช่วย
นายนรินทร์ มูลพิมาย
ครูผู้ช่วย
นางสาววรางคนา คำสอน
ครูอัตราจ้าง