กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางนพรัตน์ ครุฑเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพะเยา บุญเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตทิยา แสงเชื้อพ่อ
ครูชำนาญการ
นางสาวศิริพร ปาเชน
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ สุขกำเนิด
ครูชำนาญการ
นางสาวภรดา ศิริวงค์มณี
ครูชำนาญการ
นางสาวมุทิตา อดทน
ครูชำนาญการ
นางสาวพรรณี สุขประเสริฐ
ครู
นางสาวศิริวรรณ ตาทิพย์
ครู
นางสาวนิลนิกา แก้วปัญญา
ครู
นายอภิสิทธิ์ ตรีแก้ว
ครู
นายอานนท์ กรุณานนท์
ครู
นางสาวหฤทัย ไชยวงค์
ครู
นางสาวสุธิสา พิลาบ
ครู
นางสาวพิสมัย ชัยภูมี
ครู
นายสันต์ สุขสวัสดิ์
ครู

เทคโนโลยี

นางอำพร โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุไรวรรณ ทุ้ยแป
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิรประภา เบ้าสองศรี
ครูชำนาญการ
นายนที ทวีโรจน์สุพล
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิวิมล สุทธิสุวรรณ
ครู
นายจิรายุส อรุณเดชาชัย
ครู
นายคณิศร แสนผูก
ครู
นางสาวเพชรลดา เทพวาที
ครูผู้ช่วย
นายชัยชนะศักดิ์ สุปัตติ
ครูอัตราจ้าง