กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางนพรัตน์ ครุฑเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพะเยา บุญเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตทิยา แสงเชื้อพ่อ
ครูชำนาญการ
นางสาวศิริพร ปาเชน
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ สุขกำเนิด
ครูชำนาญการ
นางสาวภรดา ศิริวงค์มณี
ครูชำนาญการ
นางสาวพรรณี สุขประเสริฐ
ครู
นางสาวมุทิตา อดทน
ครู
นายคาวี สุนทรโอวาท
ครู
นายณัฐพงษ์ สัจจารักษ์
ครู
นางสาวศิริวรรณ ตาทิพย์
ครู
นางสาวนิลนิกา แก้วปัญญา
ครู
นายอภิสิทธิ์ ตรีแก้ว
ครู
นายอานนท์ กรุณานนท์
ครู
นางสาวหฤทัย ไชยวงค์
ครู
นางสาวสุธิสา พิลาบ
ครู
นางสาวพิสมัย ชัยภูมี
ครูผู้ช่วย

เทคโนโลยี

นางอำพร โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิรประภา เบ้าสองศรี
ครูชำนาญการ
นายนที ทวีโรจน์สุพล
ครู
นางสาวปวริศา ภวเจริญผล
ครู
นางสาวศศิวิมล สุทธิสุวรรณ
ครู
นายจิรายุส อรุณเดชาชัย
ครู
นายคณิศร แสนผูก
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพชรลดา เทพวาที
ครูผู้ช่วย
นายชัยชนะศักดิ์ สุปัตติ
ครูอัตราจ้าง