กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางสาวศิริพร ปาเชน
ครูชำนาญการ
นางนพรัตน์ ครุฑเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตทิยา แสงเชื้อพ่อ
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ สุขกำเนิด
ครูชำนาญการ
นางสาวภรดา ศิริวงค์มณี
ครูชำนาญการ
นางสาวมุทิตา อดทน
ครูชำนาญการ
นางสาวพรรณี สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการ
นางสาวนิลนิกา แก้วปัญญา
ครู
นายอานนท์ กรุณานนท์
ครู
นางสาวหฤทัย ไชยวงค์
ครู
นางสาวสุธิสา พิลาบ
ครู
นางสาวพิสมัย ชัยภูมี
ครู
นายสันต์ สุขสวัสดิ์
ครู
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์แสงดา
ครููผู้ช่วย
นางสาวฟ้าชนก เบ็ญเจิด
ครูผู้ช่วย
นายกิตติพงษ์ มีมานะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวชิดชนก คล้ายทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุบลวรรณ อุระ
ครูอัตราจ้าง

เทคโนโลยี

นางศิรประภา เบ้าสองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอำพร โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุไรวรรณ ทุ้ยแป
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนที ทวีโรจน์สุพล
ครูชำนาญการ
นายคณิศร แสนผูก
ครู
นางสาวเพชรลดา เทพวาที
ครู
นางสาวสุภัควรรณ อัครชาติ
ครูผู้ช่วย
นายสิทธิเดช ดวงชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวแพรวพรรณ ยาโตประมา
ครูผู้ช่วย
นายชัยชนะศักดิ์ สุปัตติ
ครูอัตราจ้าง