กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิรพรรณ สระสาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประภาภรณ์ ตีบทะเล
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุจินทรา ปุผมาศ
ครู ชำนาญการ
นางสาวรติรัตน์ หาญกล้า
ครู
นางสาวอาภากร เสือเนียม
ครู
นางสาวมาลินี เวทวงษ์
ครู
นางสาวภัทร์ธีนันท์ เก่งรัมย์
ครู
นางสาวกาญจน์กนก อึ้งพยัคฆ์เดช
ครู
นางสาววัชรี คชแก้ว
ครู
นางสาวทิพนิภา อรุณวิภาส
ครู
นายจักรพงศ์ เขรัมย์
ครู
นางสาวรัตนวดี สารเจริญ
ครู
นางสาวกนกวรรณ เกียรติอมรเวช
ครูผู้ช่วย
Mr.BREN GALIA LOBITOS
ครูต่างชาติ
Mr.PETER NJOROGE MATHENGE
ครูต่างชาติ
นายบัฟโฟ ทวีเน่ ฟิลลิป
ครูต่างชาติ