กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางศิรพรรณ สระสาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบัวหลัน กั๊กสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประภาภรณ์ ตีบทะเล
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุจินทรา ปุผมาศ
ครู ชำนาญการ
นางสาวรัตนวดี สารเจริญ
ครู ชำนาญการ
นางจีรนันท์ มงคล
ครูชำนาญการ
นางสาวอาภากร เสือเนียม
ครู
นางสาวกาญจน์กนก อึ้งพยัคฆ์เดช
ครู
นางสาวทิพนิภา อรุณวิภาส
ครู
นายจักรพงศ์ เขรัมย์
ครู
นางณฐพร มานะชนม์
ครู
นางสาวจุฑามาศ เงินงาม
ครู
นางสาวกนกวรรณ เกียรติอมรเวช
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐกานต์ กันหา
ครูผู้ช่วย
นายบัฟโฟ ทวีเน่ ฟิลลิป
ครูต่างชาติ