ข้อมูลโรงเรียน

สถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

  • เลขที่  185  หมู่ 3  ตำบลบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
  • โทรศัพท์  038 – 602333

เนื้อที่

  • จำนวน 42 ไร่ 3 งาน 7.5 ตารางวา

ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

  • คุณสุธรรม  กาญจนกุล และคุณนวลศรี  กาญจนกุล

ผู้บริหาร

  • นางกฤตติกา  เบญจมาลา

ประเภทโรงเรียน

  • เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ตราประจำโรงเรียน

เป็นรูปวงกลมล้อมรอบอักษรย่อ บ.ก.ว. หอพระของโรงเรียนเปล่งรัศมี ตั้งอยู่บนแถบแพรชื่อโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

  • เหลือง – ดำ

ปรัชญาโรงเรียน

  • ปัญญา นรานํ รัตนํ (ปัญญาเป็นแก้วอันมีค่าของมนุษย์ )

คำขวัญโรงเรียน

  • เรียนดี กีฬาเด่น บำเพ็ญประโยชน์

ประวัติ

 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านฉาง สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมีเนื้อที่จำนวน 42 ไร่ 3 งาน7.5 ตารางวา โดยได้รับบริจาคจาก  คุณสุธรรม  กาญจนกุล และคุณนวลศรี  กาญจนกุล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2518 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนโดยให้เปิดมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสหศึกษาจำนวน 1 ห้องเรียน ขณะนั้นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนยังไม่เสร็จ จึงได้ขออาศัยสถานที่โรงเรียนวัดบ้านฉาง   จำนวน 1 ห้องเรียน  เพื่อเป็นสถานที่เรียนไปก่อน ขณะเดียวกันหน่วยช่วยเหลือประชาชนจากสนามบินอู่ตะเภาได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ริเริ่มตั้งโรงเรียนสร้างอาคารขึ้น 1 หลังและย้ายมาทำการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2519 จากนั้นกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยมา