ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวไอรดา จันทร์ใส นักเรียนชั้น ม.4/2 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (ทุนต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท/ปี)