รับการประเมินความพร้อม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา