ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

*** การปักชื่อนักเรียน และการแต่งกายให้ยึดตามรูปภาพตัวอย่าง


รายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

*** การปักชื่อนักเรียน และการแต่งกายให้ยึดตามรูปภาพตัวอย่าง