แข่งขันโครงงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาได้จัดประกวดโครงงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอโครงงานต่างๆ ในประเภทต่างๆ และแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการในการทำโครงงาน