การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน โดยมีวิทยากรคือ นายบุญลือ คำถวาย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา